Tag Archives: โปโลน้ำ

เล่นกีฬากอล์ฟและโปโลน้ำ

การเล่นกีฬา  กอล์ฟ

โดย ทั่วไปแล้วกีฬากอล์ฟจะประกอบด้วยการเล่นลูกหนึ่งลูกจากแท่นตั้งทีไปลงหลุมด้วยการตีหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งต่อเนื่องกันก็ได้ตามกฎข้อบังคับ การทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกผู้เล่นหรือแคดดี้จะต้องไม่กระทำการใดๆอันมีผลกระทบต่อตำแหน่งหรือการเคลื่อนที่ของลูก เว้นแต่การกระทำภายใต้กฎข้อบังคับเท่านั้นกติกาของการเล่นกอล์ฟมีมากมายเราควรเล่นตามกติกาทุกขั้นตอนเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความนิ่งและไหวพริบในการตี Continue reading เล่นกีฬากอล์ฟและโปโลน้ำ