Tag Archives: จักรยาน

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการแข่งขันกีฬาจักรยาน

95131748

การแข่งขันกีฬาทุกประเภทอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงการแข่งขันขี่จักรยานก็เช่นกัน จึงได้มีการแบ่งประเภทของอุบัติเหตุเอาไว้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้รวมแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันจักรยานจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อุบัติเหตุที่ยอมรับได้และอุบัติเหตุที่ยอมรับไม่ได้ ซึ่งทั้งสองประเภทนี้พอจะสรุปลักษณะต่างๆ ได้ดังนี้

อุบัติเหตุประเภทที่ยอมรับได้

สำหรับอุบัติเหตุประเภทนี้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถไปเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ต้องทำจักรยานให้อยู่ในความพร้อมที่จะแข่งขันเสียก่อน ซึ่งจะได้แก่

– การล้ม หมายถึงล้มโดยการขี่ล้มเอง หรือล้มโดยเกี่ยวกับจักรยานคันอื่นของผู้รวมแข่งขัน แต่การล้มคณะกรรมการอาจจะดูสาเหตุของการล้มประกอบด้วยว่าจงใจทำให้ผู้อื่นเสียเวลาในการแข่งขันหรือไม่

ยางแตก และเกิดการชำรุดเสียหายของอะไหล่หรือชิ้นส่วนหลัก กรณีนี้ก็เป็นอีกอุบัติเหตุที่อนุญาตให้สามารถกลับไปเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ได้

อุบัติเหตุที่ยอมรับไม่ได้

จะหมายถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากอุบัติเหตุที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่ผู้ร่วมแข่งขันตั้งใจจะทำผิดกติกาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที หรืออาจจะถึงขั้นถูกตัดสิทธิในการแข่งขันในครั้งต่อไป

อุบัติเหตุต่างๆ อาจจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดแต่อุบัติเหตุที่ยอมรับได้ นักกีฬาหรือผู้เข้าแข่งขันสามารถป้องกันเอาไว้ก่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ของจักรยาน ควรดูให้มีสภาพที่สมบูรณ์ส่วนไหนที่เกิดการชำรุดก็ควรทำการซ่อมแซมก่อนถึงวันแข่ง เพื่อไม่ให้คุณเสียเวลาหรือเสียโอกาสในการเข้าเส้นชัย นอกจากนี้ยังไม่ทำให้เกิดปัญหากับนักกีฬาที่ร่วมอยู่ในการแข่งขันอีกด้วย