SBO แนะนำหน้าที่ของผู้ตัดสินกีฬายูโด

 

sbobeth423

ตำแหน่งที่และหน้าที่ของผู้ตัดสิน SBO บนเวทีที่ควรทราบ

ตำแหน่งหน้าที่บนเวทีนั้นจะต้องมีผู้ตัดสินอยู่บนเวที 1 คน โดยผู้ตัดสินเวทีทั่ว ๆ ไปแล้วจะต้องอยู่ในบริเวณการแข่งขัน เขาจะเป็นผู้ดำเนินการแข่งขันและอำนวยการตัดสิน จะต้องแน่ใจว่าการตัดสินใจของเขาได้บันทึกอยู่อย่างถูกต้อง เมื่อกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีได้ประกาศความเห็นอย่างหนึ่งออกไปแล้วเขาจะต้องไม่ละสายตาไปจากคู่แข่ง และในขณะที่กำลังให้สัญญาณจะต้องมองดูกรรมการผู้ตัดสินข้างเวที ซึ่งอยู่ในลักษณะที่จะช่วยเขาได้ดีกว่าได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป หรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป

ในกรณีที่ผู้แข่งขันทั้งสองอยู่ในลักษณะ เนวาซ่าและหันหน้าออกด้านนอก กรรมการผู้ตัดสินบนเวทีอาจจะออกไปดูอยู่บริเวณปลอดภัยก็ได้ ก่อนที่จะทำการตัดสินการแข่งขัน ให้ผู้ตัดสินบนเวทีและข้างเวทีหาความเคยชินกันเสียงระฆัง หรือเครื่องหมายที่แสดงว่าจบเวลาการแข่งขันบนเวทีนั้น ๆ เมื่อขึ้นควบคุมการแข่งขันบนเวที กรรมการผู้ตัดสินข้างเวที SBO จะต้องตรวดสอบให้แน่ใจว่า พื้นเบาะแข่งขันสะอาดและอยู่ในสภาพดีโดยไม่มีช่องว่างระหว่างเบาะ เก้าอี้ของผู้ตัดสินข้างเวทีจะต้องอยู่ตรงที่ที่ถูกต้อง และผู้แข่งขันได้ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน กรรมการผู้ตัดสินต้องแน่ใจว่าจะมีผู้ชม ผู้สนับสนุน หรือช่างภาพที่อาจรบกวนหรือเสี่ยงให้ผู้แข่งขันได้รับบาดเจ็บ

ในการตัดสินทุกครั้งกรรมการควรให้ความยุติธรรมแก่นักกีฬาด้วยไม่ควรตัดสินด้วยความลำเอียงหรือทุจริต ควรมีความยุติธรรมและตัดสินอย่างหนักแน่น เมื่อผมตัดติดออกมาแล้วนั้นก็หมายถึงอีกฝ่ายชนะหรือแพ้ในทันที

ตำแหน่งที่และหน้าที่ของผู้ตัดสินข้างเวที

ผู้ตัดสินข้างเวทีต้องช่วยผู้ตัดสินบนเวที โดยนั่งตรงข้ามซึ่งกันและกันที่มุมทั้งสองนอกบริเวณแข่งขัน ผู้ตัดสินข้างเวทีแต่ละคนต้องแสดงสัญญาณที่เหมาะสมเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกับผู้ตัดสินบนเวทีในด้านเทคนิคหรือการทำโทษซึ่งผู้ตัดสินบนเวทีประกาศ ในเมื่อผู้ตัดสินข้างเวทีทั้งสองคนในด้านเทคนิคหรือลงโทษ เขาจะต้องเปลี่ยนคำตัดสสินให้ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตัดสินข้างเวทีทั้งสองคนในด้านเทคนิคหรือลงโทษเขาจะต้องเปลี่ยนคำตัดสินของเขาให้ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตัดสินข้างเวที

ที่แสดงควมคิดเห็นที่ต่ำกว่า ในเมื่อผู้ตัดสิน SBO ข้างเวทีคนหนึ่งแสดงความเห็นที่สูงกว่า และผู้ตัดสินข้างเวทีอีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นที่ต่ำกว่า ดังนั้นการตัดสินของผู้ตัดสินบนเวทีให้คงเดิมในเมื่อผู้ตัดสินข้างเวทีทั้งสองคนแสดงความเห็นไม่ตรงกับความเห็นของผู้ตัดสินบนเวที และผู้ตัดสินบนเวทีไม่เห็นสัญญาณของผู้ตัดสินข้างเวทีทั้งสองให้ทั้งสองลุกขึ้นยืนแสดงสัญญาณอย่างเดิมจนผู้ตัดสินบนเวทีทราบแล้วแก้ไขคำตัดสินของตนถ้าเป็นเวลานานพอสมควร 2-3 วินาที

ผู้ตัดสินบนเวทียังไม่เห็นผู้ตัดสินข้างเวทียืนผู้ตัดสินกีฬายูโดข้างเวทีที่อยู่ใกล้ผู้ตัดสินบนเวทีจะต้องเข้าไปแจ้งความคิดเห็นข้างมากให้ทราบ กรรมการผู้ตัดสินข้างเวทีอีกคนหนึ่งต้องคุมไปด้วยเพื่อป้องกันกระทำผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดขึ้นการอนุญาตนี้ให้เฉพาะเหตุจำเป็นเท่านั้น เช่น มีการเปลี่ยนยูโดกีซึ่งไม่ตรงกับแบบอย่าง